Valiuta:

Prekių katalogas

Privatumo politika

 •  
  Atnaujinta 2018 m. gegužės 29
   
   
  MB "Balto miško"krautuvė  įmonės kodas: 305208054, registracijos adresas J.Basanavičiaus g. 16/5-45, Vilnius, veiklos adresas Raugyklos g. 6, LT-01133, Vilnius. Telefonas: +370 693 11260 el.paštas lape@baltasmiskas.lt (toliau - Baltas Miškas, arba bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per Baltas Miškas internetinę svetainę https://www.baltasmiskas.lt pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

  Baltas Miškas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.
  Tvarkydama asmens duomenis bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais. 
   
  Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?
   
  Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:
  • Jūsų internetiniam užsakymui apdoroti ir užsakytiems produktams pristatyti. Jūsų asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams, siekiant mokėjimų įvykdymo. Renkami duomenys: Vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, namų telefono ar mobiliojo telefono numeris, informacija apie užsakytus produktus, užsakymų istorija, išsami informacija apie Jūsų pirkinius, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija, amžius. Duomenis saugome 3 (trejus) metus išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Šie duomenys mums reikalingi, kad galėtume įvykdyti Jūsų internetu pateiktą užsakymą (sutarties vykdymas); 
  • Tiesioginės rinkodaros tikslais Jums užsisakant Baltas Miškas naujienlaiškį ir pateikiant el. pašto adresą. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų. Tai galite padaryti: a) bet kuriame el. laiške spustelėję prenumeratos atšaukimo nuorodą; b) susisiekę el. paštu lape@baltasmiskas.lt. 
   
  Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.
   
  Asmens duomenų keitimas
   
  Savo asmeninius registracijos duomenis galite peržiūrėti ir keisti prisijungę https://www.baltasmiskas.lt/prisijungimas 
   
  Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai
   
  Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.
  Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Tiek pateikdami užklausas, tiek užsakant Baltas Miškas naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant bendrovės nurodytais kontaktais. 
   
  Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?
   
  Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.
   
  Kiek laiko asmens duomenys saugomi?
   
  Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 2 metus.
   
  Jūsų teisės 
   
  Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
   
  Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu lape@baltasmiskas.lt arba paštu: Raugyklos g. 6, LT-01133, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Baltas Miškas gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. 
   
  Privatumo politikos keitimas
   
  Baltas Miškas turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Baltas Miškas praneša tinklapyje.
   
  Duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti 
   
  MB "Balto miško"krautuvė
  El. paštas lape@baltasmiskas.lt
  Telefonas: +370 693 11260